Di.Huang

Co-Founder

Guijiadong.Lin

Project Designer

Peichu.Zhaxi

Project Designer

1/1

Meng.Xu

​Designer

1/1

Wuxingzi.Deng

​Master Student

Xiangdong.Xiao

Co-Founder

1/1

Mingfeng.Xiao

Project Designer

1/1

Fengdi.Liu

Designer

1/1

Yawen.Duan

​Designer

1/1

Min.Ding

​Master Student

Nan.Yang

​Partner

1/1

Bo.Yang

Project Designer

Xueqi.Chen

Designer

1/1

Yin.Jiang

​Master Student

Yitong.Wang

Project Designer

​Qianwen.Tang

Project Designer

Shijie.Zhang

Designer

1/1

Shuhao.Qu

Master Student

1/1

Xuan.Gu

​Master Student