top of page

Di.Huang

Co-Founder

Mingfeng.Xiao

Project Designer

Wanqian.Jing
Designer

Zongjian.Li
Designer

Xiangdong.Xiao

Co-Founder

Yuanxin.Cao
Project Designer

Ying.Zhang
Designer

Fengdi.Liu
Designer

Nan.Yang
​Partner

Xiaowei.Li
Project Designer

Jiang.Wu
Designer

Anqi.Xu
Designer

Peichu.Zhaxi
​Partner

Yan.Dong
Project Designer

Si.Wu
Designer

Hao.Di
Designer

bottom of page