top of page

Di.Huang

Co-Founder

1/1

Mingfeng.Xiao

Project Designer

Peichu.Zhaxi

Project Designer

1/1

Wanqian.Jing
Designer

1/1

Jiang.Wu
Designer

Xiangdong.Xiao

Co-Founder

1/1

Yuanxin.Tao
Project Designer

1/1

Lei.Chen
Project Designer

1/1

Ying.Zhang
Designer

Nan.Yang

​Partner

1/1

Haidong.Wang
Project Designer

1/1

Wenjing.Li
Designer

1/1

Wanhui.Zhang
Designer

1/1

Zongjian.Li
Designer

Yan.Dong
Project Designer

1/1

Fengdi.Liu
Project Designer

1/1

Si.Wu
Designer

1/1

Xiangpeng.Kong
Designer

bottom of page