top of page

项目名称: 喀拉卡尔藏族美食文化中心
 
项目时间:2018-2020
项目地址:香格里拉,云南
项目状态:项目建成
项目规模:1000㎡
设计团队:扎西培楚,杨楠,王乙童,李宗键,吴怡
 

Project name: Kalakar Tibetan Food and Culture Center

Project time:     2018-2020

Project address:  Shangri-La, Yunnan

Project Status:   Completed

Project size:     1000㎡

Design team:    Zhaxi Peichu, Yang Nan, Wang Yitong, Li Zongjian, Wu Yi

bottom of page