top of page

项目名称: 锦城公园国际建筑竞赛5号地块亲子活动基地设计

项目时间:2019
项目地址:成都,四川
项目状态:竞赛方案
项目规模:30000㎡
设计团队:杨楠,黄迪,蒋紫琪,肖明峰,李宗键,王乙童,张晨

 

Project name: Parent-child activity base in Plot 5 of Jincheng Park International Architecture Competition

Project Time:   2019

Project Address: Chengdu, Sichuan

Project Status:  Competition

Project size:    30,000 ㎡

Design team:   Yang Nan, Huang Di, Jiang Ziqi, Xiao Mingfeng, Li Zongjian, Wang Yitong, Zhang Chen

bottom of page