top of page

项目名称: 国方电子研发中心

项目时间:2018-2022
项目地址:苏州,江苏
项目状态:项目建成
项目规模:19200㎡
设计团队:肖湘东,景万谦,曹开源,张婉慧,王海东,陈磊,杨楠,李文靖,孔祥鹏,瞿树昊,丁敏,姜樱,邓伍昕子,靳镕烨
 
Project Name:  National Square Automotive Electronics Research Centre
Project Time: 2018-2022
Project Address: Suzhou, Jiangsu
Project Status: Complete
Project size: 19200㎡
Design team: Xiangdong Xiao, Wanqian Jing, Kaiyuan Cao, Wanhui Zhang, Haidong Wang, Lei Chen, Nan Yang, Wenjing Li, Xiangpeng Kong, Shuhao Zhai, Min Ding,Ying Jiang, Xinzi Dengwu, Rongye Jin

bottom of page